• Lange Steenstraat 9
  8500 Kortrijk
 • Openingsuren
  Ma - Zat: 10.00 tot 18.00

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht & Retourzendingen
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Levering en retourzendingen
Artikel 11 - Garantie
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Speciale bestellingen
Artikel 14 - Annulering van speciale bestellingen
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Geschillen

Artikel 17- RETOURNEREN

Artikel 18- HERROEPINGSRECHT/BEDENKTERMIJN

Artikel 19- VERZENDING & BEZORGING

Artikel 20- Data-Recovery

Artikel 21- Niet-opgehaalde goederen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden worden volgende begrippen gebruikt. Ter verduidelijking:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand of in de fysieke winkel aan consumenten aanbiedt.
 8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Amnax BV

Lange Steenstraat 9

8500 Kortrijk

E-mailadres: info@tommytech.be

Btw-identificatienummer: BTW BE 0784.606.571


Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Als je online bestelt, bezorgen we je een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. Ofwel bij de bestellings-bevestiging of anders bij de levering.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt afgesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand is afgerond, de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd? Hierbij zal ook worden vermeld dat er op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos kunnen worden toegezonden.

3.4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige van toepassing en kan de consument in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroep doen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3.Elk aanbod bevat genoeg informatie om de consument duidelijk te maken wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:


Artikel 5 - De overeenkomst

5.1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de overeenkomst door beide partijen worden ontbonden.

5.3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4.De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de onderstaande informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager bezorgen:

 1. Afgesloten locatie en tijdstippen waar men met klachten terecht kan.
 2. De bijzondere voorwaarden inzake het herroepingsrecht.
 3. De informatie over garanties en bestaande diensten na verkoop.
 4. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
 5. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.6.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts lopend vanaf het moment van ontvangst.


Artikel 6 – Herroepingsrecht & Retourzendingen

6.1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om zonder opgave van redenen zich te ontbinden van zijn bestelling binnen een volgens de wet bepaalde termijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in vanaf de dag van ontvangst of het ondertekenen van een bestelling.

6.2.Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in originele staat en ongeopende verpakking aan de ondernemer retourneren.

6.3.De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen terug te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument zijn artikel ontvangt.

6.4.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.5.Het herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer de aankoop of eventuele omruiling of dienstverlening tot stand werd gebracht op het fysieke adres van de onderneming.

U kan het modelformulier voor herroeping steeds op de website downloaden.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

7.1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overhandigd kan worden.

7.3. De wijze van terugbetaling gebeurd altijd via hetzelfde medium als waarin de betaling is gemaakt. Hierbij worden dus ook alle betalingskosten terugbetaald. Enkel wanneer een terugvordering via hetzelfde medium niet mogelijk is vanwege betalingsverwerking via derden, zal het volledige bedrag exclusief de betalingskosten worden teruggestort.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

8.1. De ondernemer kan de consument uitsluiten van het herroepingsrecht voor zover dit is voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht is ook van kracht indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is van kracht voor producten:

 1. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht, speciaal op vraag van de consument.
 2. Die na gebruik geretourneerd worden.
 3. Die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd.
 4. Die bestanden of gegevens van de consument bevatten.
 5. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
 6. Die na vaststelling van een fabrieksdefect geretourneerd worden. Hierbij geldt de garantieprocedure ( zie art. 11 )
 7. Die reeds een beschadigde en/of geopende verpakking hebben.

Artikel 9 - De prijs

9.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsperiode worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9.2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.3. Prijsverhogingen binnen de 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

9.6. Bij betaling van een factuur met verhoogde prijzen gaat u automatisch akkoord met de prijsstijging en kan dit niet herroepen worden.


Artikel 10 - Levering en uitvoering

10.1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

10.2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

10.3.Remboursbetaling is mogelijk. Er dient dan contant te worden betaald aan de Postbode/Koerier. Let op: Voor remboursbestellingen die aan de deur ten onrechte worden geweigerd en/of zonder opgaaf van reden terug moeten naar Tommy Tech, brengen wij €25,00 in rekening voor de gemaakte kosten.

10.4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2/3 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft een bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te onderbreken en heeft geen recht op eventuele schadevergoeding.

10.5.Alle risico’s betreffende verlies of beschadiging van het product die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaan over op de klant op het moment dat deze feitelijk aan de klant zijn overhandigd en daarmee in het bezit van de klant of van een door de klant aangewezen derde. De kosten en het risico voor het retour sturen van een artikel naar Tommy Tech zijn voor de rekening van de klant. Indien u als klant de contactgegevens van een van beide partijen fout of onvolledig invult, dan is Tommy Tech niet verantwoordelijk voor vertraging en het zoekraken tijdens het verzend proces. U bent als klant verantwoordelijk om ons de juiste contactgegevens te verstrekken.

10.6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.7.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.


Artikel 11 – Garantie

11.1Voor nieuwe toestellen geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Op gebruikte toestellen is dit 1 jaar tenzij anders vermeld in de omschrijving.

11.2 Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

11.3 Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, stoten, val, drukschade...) en door het toestel, alsook zijn inhoud

- Defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen

- Defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant

- Schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.

11.4 Softwarefouten vallen onder de volledige garantietermijn van 12 maanden, behoudens in geval van verkeerd gebruik, jailbreaken of gelijkaardige niet-originele Apple-toepassingen/accessoires. Schade voortvloeiend uit bovenstaande praktijken is geenszins vatbaar voor vergoeding of herstelling, en dit wegens beschadiging van de hardware van het toestel of overige.

11.5 De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van Tommy Tech. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Tommy Tech aangewezen derde, vervalt de garantie.

De factuur, kasticket of de levering bon vertegenwoordigt de waarborg titel en moet door de klant bijgehouden worden. Dit moet origineel voorgelegd kunnen worden. De waarborg vangt aan op datum van fysieke overhandiging, dit in onze shop of op moment van levering.

De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het toestel van eigenaar verandert.

11.6 De reparatieperiode van een mobiele telefoon is niet te bepalen wanneer het opgestuurd wordt naar de fabrikant of reparateur.Doorgaans is dit ongeveer drie weken. Wij hebben echter geen invloed op de reparatieperiode vanuit de fabrikant of reparateur. Tommy Tech behoudt zich dan ook het recht niet verantwoordelijk gesteld te worden bij vertragingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.


Artikel 12 – Betaling

12.1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen de 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

12.2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

12.3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

12.4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

12.5. TommyTech aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw rekening gedebiteerd.

12.6. TommyTech hanteert enkel vooruitbetalingen doordat er bepaalde onderdelen specifiek besteld of gereserveerd moeten worden.
Artikel 13 - Speciale bestellingen

Binnen het aanbod van Tommy Techzijn een aantal producten die enkel op aanvraaggeleverd kunnen worden. Hieronder vallen de volgende producten:


Producten buiten onze assortiment

Producten die niet voorradig zijn en op vraag van de klant besteld moeten worden bij onze leverancier


Artikel 14- Annulering van bestellingen

De annulering van een speciale bestelling door de koper, om welke reden ook, is slechts mogelijk na akkoord van de verkoopafdeling vanTommy Tech waar de bestelling werd geplaatst. Een annulering kan aanleiding geven tot een schadevergoeding van 15% van het bedrag van de bestelling.


Artikel 15- Klachtenregeling

De onderneming beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden. Deze moeten worden ingediend bij de onderneming, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 16– Geschillen

Op overeenkomsten tussen de onderneming en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Geschillen worden enkel behandeld in de rechtbank van Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling KortrijkArtikel 17- RETOURNEREN

Hoe retourneer ik een bestelling

Je had liever een ander kleurtje, je besluit een ander toestel te kopen, je had iets anders in gedachten? Wat de reden ook is, je kan je toestel uiteraard retourneren. Ontdek de voorwaarden voor retours op deze pagina.

Binnen 14 dagen nadat je online aankoop is geleverd, kan je het toestel (in ongeopende verpakking) terugsturen. 

Contacteer je vakman of stuur een mailtje naar info@tommytech.be. 

Stuur je toestel niet geïnstalleerd, onbeschadigd en volledig terug samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur of leveringsbon terug of breng het in diezelfde staat binnen bij je vakman.

Het retourneren van het toestel binnen deze termijn kan je: 

a) op jouw eigen kosten en onder jouw verantwoordelijkheid terugsturen naar: TommyTech;

b) binnenbrengen bij jouw vakman als het om een klein toestel gaat;

c) mits betaling van €40 transportkosten, laten ophalen door TommyTech, als het om grote toestellen gaat.Artikel 18- HERROEPINGSRECHT/BEDENKTERMIJN

Het herroepingsrecht formulier kan je opvragen via info@tommytech.be. 

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten. 

Volgens art. 47 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument binnen de 14 kalenderdagen na inbezitname van het product zonder boete en zonder opgave van motief een herroepingsrecht uitoefenen. Het moment van levering wordt geacht gelijk te zijn met de inbezitname van het goed. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Geopende, gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

Indien de consument gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kan dit door dit herroepingsformulier ingevuld en ondertekend terug te sturen naar TommyTech. Bovendien dient hij uiterlijk binnen 14 dagen, na melding van de beslissing tot herroeping, de toestellen samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon terug te sturen:

a) hetzij op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid (TommyTech is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat) terug te sturen naar: TommyTech;

b) hetzij, enkel voor wat de kleine toestellen betreft, binnen te brengen in één van de TommyTech winkel;

c) hetzij, enkel voor wat de grote toestellen betreft, mits betaling van een tussenkomst in de transportkosten van € 40, laten ophalen door TommyTech.

De klant kan het recht van herroeping niet inroepen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, evenals voor de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur, software e.d.

Een toestel waarvan de verzegeling door de consument is verbroken (vb. software) komt niet in aanmerking voor herroeping.

Voor producten die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende, regelmatige leveringen, beginnen de verzakingstermijn te lopen de dag na de eerste levering/inbezitname. Voor opgesplitste leveringen van éénzelfde bestelling, begint deze te lopen vanaf de dag na de levering/inbezitname van het laatste deel van diezelfde bestelling.

Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal TommyTech onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen na inontvangstname van de retourzending dan wel na ontvangst van bewijs van de consument van verzending van de retourgoederen, zorgen voor een tegoedbon van de betaalde bedragen.

TommyTech wordt via het systeem van borgtocht als derde partij aangesproken, indien de verkoper in gebreke blijft de gestorte sommen bij uitoefening van het verzakingsrecht terug te betalen. Via het systeem van borgtocht wordt het bedrag op de rekening van TommyTech' gestort. Bij het verstrijken van de verzakingstermijn wordt het bedrag aan de verkoper gestort, tenzij de consument zijn verzakingsrecht heeft uitgeoefend. In dat geval wordt het bedrag teruggestort aan de consument. 


Artikel 19- VERZENDING & BEZORGING

Laten bezorgen / afhalen

Thuis, op je werk of op een ander adres 

Om het je gemakkelijk te maken, vullen we bij een nieuwe bestelling alvast jouw adres in als bezorgadres. Natuurlijk kun je dat adres aanpassen en je bestelling laten bezorgen op je werk, bij vrienden of bij familie. Voeg dan bij het controleren van je gegevens een ander adres in. We zorgen er dan voor dat je bestelling op de juiste bestemming terecht komt.

Ben je niet thuis op het moment dat de pakjesdienst voor de deur staat? Geen nood, er wordt een briefje in de brievenbus gestoken waar het pakket afgehaald kan worden of wanneer het opnieuw wordt aangeboden. 

Artikel 19- Administratie

U heeft de keuze gemaakt bij het aanmelden van de reparatie als een particulier.  Indien u nu een factuur wenst ipv een kasticket, zijn wij verplicht 19 euro u een administratieve kosten aan te rekenen.

Tommy Tech / Gsm Reparatie Kortrijk / PhoneUp is onderdeel van Amnax BV


Artikel 20- Data-Recovery

Data Recovery, ook wel bekend als 'gegevensherstel' in het Nederlands, is het proces van het herstellen of terughalen van verloren data van verschillende opslagmedia, waaronder servers, harde schijven, USB-sticks, sd-kaarten, tablets en smartphones. Onze aanpak omvat eerst een grondige analyse van de haalbaarheid van datarecuperatie, waarbij we in de meeste gevallen werken vanuit een kloon. Na deze analyse ontvangt de klant een offerte met een schatting van het percentage gegevens dat mogelijk kan worden hersteld. Bij fysieke harde schijven, laptops, MacBooks en Macs vragen we onze klanten om een externe harde schijf te verstrekken, waarop we de herstelde gegevens zullen plaatsen. Voor Android-smartphones en tablets is voldoende opslagruimte op Google Drive vereist, terwijl voor Apple iPhone- en iPad-apparaten voldoende opslagruimte op iCloud Drive moet worden voorzien.

 Na goedkeuring van de offerte verzoeken we onze klanten om de betaling in de fysieke winkel te verrichten. De datarecuperatie wordt vervolgens verwacht binnen de afgesproken termijn te worden afgehandeld. In sommige gevallen kan de duur van het proces langer zijn dan verwacht. Indien blijkt dat datarecuperatie niet mogelijk is, zullen we geen kosten in rekening brengen.

 Amnax BV (TommyTech) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor dataverlies. Bij datarecuperatie kunnen onderdelen gedemonteerd of uitgesoldeerd worden om op deze manier data te recupereren. Na dit proces worden de toestellen gerecycleerd en kunnen niet worden teruggevorderd.

Artikel 20- Diagnosekosten

Indien een defect niet direct kan worden vastgestelde dient er aller tijde onderzoek of diagnosekosten betaald te worden. Indien de klant nadien beslist om zijn toestel al dan niet te laten herstellen, betaald de klant ten allen tijde onderzoek of diagnosekosten. Afhankelijk van het type toestel kunnen de prijzen verschillen. U kunt deze prijzen op onze website raadplegen of door contact op te nemen via info@tommytech.be


Artikel 21- Niet-opgehaalde goederen

Niet-opgehaalde goederen: Indien de klant het (gerepareerde) item niet binnen 14 dagen na kennisgeving van voltooiing komt ophalen, behoudt TommyTech (Amnax BV) zich het recht voor om een stockagevergoeding in rekening te brengen van €2 per dag, beginnend vanaf de datum van kennisgeving van voltooiing. Indien het gerepareerde item na 30 dagen niet wordt opgehaald na kennisgeving, behoudt TommyTech (Amnax BV)  zich het recht voor om het gerepareerde item te verkopen om openstaande rekeningen te voldoen.